اسفراین؛شهری که پیر شد اما توسعه شهری پیدا نکرد!


رضا خراسانی
مقدمه:بعداز قریب دوسال که به صورت مقدر (کرونا) دوستم را ندیده بودم؛توفیق دیدارش دست داد وازهردر سخنی به میان آمد!اوکه گویا به تازگی اززادگاهش، اسفراین برگشته بود بادلی پراز دردعدم پیشرفت وتوسعه اجتماعی شهرش سخن گفت! ازمن خواست که حرف هایش را برشته تحریردر آورده وسپس دریکی ازروزنامه های آن دیار؛چاپ کنم!تا شاید مدیران استان بخوانند ورسیدگی کنند.من هم چون این دوستم را که ازمدیران ارشد استان بود دوست می دارم! گفته هایش را بشرح زیر نوشته وتقدیم خوانندگان خراسان شمالی واسفراینی می کنم.
اگرازمابپرسنداهل کجایی؛جایی راخواهیم گفت که درآنجا بدنیا آمده ودرآن بزرگ شده وبه اسم ورسم وآیین اش افتخارمی کنیم! حتی اگرده ها سال از آن دیاررفته باشیم! حکایت من هم از همین جنس است!پس از سال ها که به زادگاهم اسفراین برگشتم!با هزار اشتیاق؛بااتومبیل دوری درشهرزدم!بااین امیدکه با شهری نو و کوچه های زیبا و خیابا نهای بلوار شده مواجه شوم!اما مع الاسف باچشم نیافتم آنچه راکه تصورمیکردم!برعکس ذهنم مرا به سال ۱۳۴۸یعنی۵۳ سال قبل پرتاب کرد؟!همانسالی که هواپیمای ارتش درفرودگاه؛ فرود اضطراری کرد وتعدادی کشته ومصدوم بجای گذاشت! آن روز، آمبولانس ها درخیابان اصلی شهر توی ترافیک مانده بودند. همه در استرس رساندن مصدومان بودند اما دیوار ها کنار نمی رفتند تا راه باز شود! بیش از نیم قرن ازآن ماجرا گذشته است اما با هزار تاسف، این خیابان؛ همان عرض رادارد!بدون اینکه سانتی تعریض شده باشد!؟قصه پرغصه شهرم؛فقط محدود به خیابان اصلی نمی شود همه خیابان های فرعی 16متری هم همین طورماند ه اند!این درحالیست که آدم ها چند ده برابروخودرو ها چند صدبرابرشده اند!؟ درخود می شکنم!چه،نه امید هایم به بار نشسته بود و نه یک وجب از آرزو هایم برزمین نقش بسته!؟در خود شکستم از این روزگارمتوقف!درجهانِ سرعت!هزارکار می توانستند بکنند برای شهر!شهرمی توانست هزاربرابربهترباشد از اینکه هست!اینکه مدیران شهری ندانستند یا نتو انستند؛ تاریخ قضاوت خواهد کرد!آنچه من دیدم و داوریی که از زبان مردم شنیدم این بودکه انگار دوستان،در خیابان سازی و تعریض خیابان های قدیمی چندان به منافع کلان شهر توجه نداشته اند!اگر کسی بپرسد که مدیریت شهری در این نیم قرن چه کرده است؟ نمی دانم چه جوابی خواهد شنید!؟ شاید بگویند پول نداشتیم!که با وجود دو واحد صنعتی عظیم(فولاد+لوله گستر) درشهرقطعا عذرموجهی نیست!نکته مهمتر دیگر این است که؛چرابا وجود دشت های مناسب درجنوب وغرب؛ شهربه سمت شمال وشرق توسعه یافته که برای اجرایش ناگزیر به نابودی باغات مردم وکندن کوه ها شوند!؟جالب تراینکه باز هم خیابان های جدید با استانداردهای شهرسازی منطبق به نظر نمی رسد. چرایی ماجرا را باز هم نمی دانم. جوابش بماند برای مسئولان محترمی که چنین طرح هایی درانداختند. به هر حال مسئول باید پاسخ بدهد. ما که شهروندان عادی هستیم! دوست ما که آرزو هایش آبادی اسفراین بود، باز هم حرف داشت اما به همین بسنده کرد امید واریم مسئولان به این بسنده نکنند بلکه مشکلات را شبکه ای ببینند و برای رفع همه آن ها اقدام کنند. دوست ما خیلی حرف های دیگر هم داشت اما به همین مختصر بسنده کرد که از قدیم گفته اند در خانه اگر کس است، یک حرف بس است. به امید اسفراینی آباد و مردمانی پر امید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید