قطع شدن برق استادیوم فوتبال، در لحظه زدن ضربه پنالتی + فیلم

در یکی از دیدارهای خارجی فوتبال، برق استادیوم در لحظه زدن ضربه پنالتی قطع شد.

 

  ضربه پنالتی بازیکنی در یکی از دیدارهای خارجی فوتبال، با نهایت بدشناسی همراه شد؛ چرا که درست در لحظه شوت توپ، برق استادیوم قطع شد.

 

 

چاپ