ببینید | سکانسی از سریال جدید تلویزیون که صدای استقلالی‌ها را در آورد