ببینید | کتک کاری در آسانسور بر سر رعایت محدودیت‌های کرونایی