ببینید | اقدام عجیب مدیرعامل استقلال در مواجه با لوگوی قرمز