ببینید | پیرزن ۹۰ ساله انگلیسی اولین واکسن کرونا را دریافت کرد