شرکت برق خراسان شمالی ۱۵ میلیارد خسارت قطعی ناگهانی برق را پرداخت کرد