صاحب امتیاز و مدیر مسئول: حسین رفیعی
سردبیر: شاه مرادی